Naudojimo taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos galioja nuo 2021 m. birželio 1 d.

Taip pat perskaitykite privatumo politiką.

Taip pat perskaitykite apie slapukų naudojimą.

Taip pat perskaitykite užsakymo taisykles ir sąlygas.

Šios naudojimo sąlygos (toliau - Sąlygos) reglamentuoja "Star Cloud OÜ" (toliau - "Star Cloud"), įmonės registro kodas 12731921, el. paštas info@starcloud.ee, ir "Star Cloud" įgalioto paslaugų teikėjo UAB "Biznio mašinų kompanija", įmonės registro kodas 122266912, el. paštas info@opiq.lt, telefonas 19876, "Opiq" platformoje teikiamas paslaugas.

Norėdamas naudotis „Opiq“ paslauga ir bet kokiomis papildomomis paslaugomis, vartotojas turi sutikti su šiomis sąlygomis, kurios yra neatskiriama „Opiq“ paslaugos teikimo ir vartotojo licencijos dalis. ir papildomos paslaugos. Šios sąlygos atskirai nepasirašomos, sąlygos įsigalios nuo pradėjimo naudotis Opiq paslauga ir papildomomis paslaugomis momento.

 1. Apibrėžimai
  1. Klientas – juridinis asmuo, kuris yra Opiq platformos klientas (mokykla, vietos valdžia ir pan.).
  2. Vartotojas – Opiq platformos vartotojas, kuris yra fizinis asmuo ir susikūrė sau Opiq vartotojo paskyrą.
  3. Paslauga – Opiq platforma, platformoje siūlomos funkcijos ir papildomos platformos paslaugos (pvz., OpiqStat). „Opiq“ paslauga yra informacinės visuomenės paslauga, pagrįsta paaiškinimas numatyta EU direktyvoje 2015/1535 (toliau – platforma arba Opiq)
  4. Sutartis – paslaugos teikimo sutartis, sudaryta tarp kliento ir Star Cloud.
  5. Internetu parduotuvė – „Opiq“ platformos internetinė parduotuvė.
  6. OpiqStat – papildoma „Opiq“ platformos paslauga, skirta klientui siųsti apibendrintas statistines apžvalgas (pavyzdžiui, statistinius duomenis apie mokymo medžiagos naudojimą ar dalykinius). statistinius duomenis).
 2. Bendrosios naudojimosi paslauga sąlygos
  1. Vartotojas turi kreiptis į paslaugų teikimą apdairiai ir vadovaudamiesi principu, kad jie jokiu būdu negali trukdyti, trukdyti, blokuoti ir pan. paslaugos teikimo, net jei tam tikra veikla Opiq nėra aiškiai uždrausta. Teikdami paslaugą laikykitės visų Opiq pateiktų instrukcijų, nuorodų ir taisyklių ženklų. Nebandykite gauti prieigos prie paslaugų ar sąsajų nepaisydami tokių instrukcijų, nuorodų ar taisyklių ženklų taip, kad tai prieštarautų sąsajai, instrukcijoms ar nuorodai.
  2. Norėdami naudotis paslauga. , daugeliu atvejų (nebent norėdamas susipažinti su medžiaga, kuri teikiama nemokamai), asmuo turi užsiregistruoti kaip Opiq vartotojas ir susikurti sau atitinkamą vartotojo paskyrą. Būkite atsargūs kurdami paskyrą ir niekada nepateikite apie save jokių neteisingų duomenų.
  3. Siekdami užtikrinti kokybišką Opiq naudojimą, patariame vartotojui įdiegti naujausią vienos iš dažniausiai naudojamų žiniatinklio naršykles savo įrenginiuose (pvz., Chrome, Explorer, Safari, Firefox ir kt.).
  4. Opiq gali būti naudojamas pagal vartotojo licenciją (toliau – licencija) ir pagal sąlygas, nurodytas licencija arba kitu Opiq leidžiamu būdu.
  5. „Star Cloud“ negarantuoja, kad pasibaigus vartotojo licencijos galiojimo laikui (ty vieneriems akademiniams metams) aplinkoje liks jokie produktai. Su leidyklomis sudaromos sutartys paprastai užtikrina prieigą prie tam tikrų produktų iki mokslo metų pabaigos). Teisių (pvz., autorių teisių) pažeidimo atveju leidyklos gali laisvai nuspręsti, kada jų produktas nebebus pasiekiamas Opiq.
  6. Opiq negarantuoja vartotojui tikslo įvykdymo. naudotis paslauga. Vien tik paslaugos naudojimas neužtikrins gerų rezultatų ar sėkmės įsigyjant tam tikrą dalyką.
  7. Statistikos duomenys iš „Opiq“ gali nesuteikti bendros studento akademinės sėkmės apžvalgos, nes neatspindi viso mokymo. procesas. Norint tinkamai išanalizuoti akademinę sėkmę, reikalinga išsami studento žinių ir rezultatų apžvalga.
  8. Opiq vartotojo instrukcijas pagal vaidmenis rasite ČIA.
  9. Opiq pasilieka teisę vienašališkai keisti šias naudojimosi paslauga sąlygas, apie tai įspėjusi vartotojus ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Jei vartotojas nesutinka su pakeitimais, jis gali prašyti ištrinti savo duomenis iš „Opiq“ ir per 30 dienų nutraukti sutartį. Jei vartotojas to nepadarys per 30 dienų, bus laikoma, kad jis sutiko su pakeitimais.
 3. Techniniai patobulinimai
  1. Star Cloud suteikia platformai funkcionalumą ir techninį lygį, kuris suteikiamas klientui sudarant šią sutartį. Norint užsakyti bet kokias kitas funkcijas, vystymo darbai atliekami remiantis šalių susitarimu.
  2. Star Cloud pasilieka teisę keisti platformos funkcionalumą, įskaitant susijusius su technine ar esmine plėtra. paslaugos, papildomų funkcijų kūrimo ar poreikio keisti techninius parametrus.
  3. Jei klientas nesutinka su funkciniais platformos pakeitimais, klientas gali atsisakyti sutarties, apie tai pranešdamas bent prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų pareiškimu dėl sutarties nutraukimo, pateiktu atgaminimo raštu forma. Klientui neatsisakius sutarties per šį laikotarpį, bus laikoma, kad klientas su pakeitimais sutiko ir pakeitimai bus visiškai taikomi.
 4. Mokestis ir atsiskaitymas
  1. Už mokamas paslaugas reikia mokėti pagal Opiq aprašytą ar nurodytą kainoraštį ir tvarką.
  2. Paslaugos mokestį klientas mokės kalendoriniais mėnesiais. Atsiskaitymo laikotarpis yra vienas kalendorinis mėnuo. Sąskaitos faktūros klientui pateikiamos per dešimt (10) dienų nuo ankstesnio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos. Sąskaitos faktūros apmokėjimo data nurodyta atitinkamoje sąskaitoje faktūroje.
  3. „Star Cloud“ gali pakeisti paslaugų mokesčius, įspėjusi ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų. Jei klientas nesutinka su naujais paslaugų mokesčiais, jis gali nutraukti sutartį įprastai įspėjęs apie tai prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų.
  4. Star Cloud gali sustabdyti paslaugos teikimą ir uždaryti kliento sąskaitą, jei klientas turi sumokėti Star Cloud daugiau nei trisdešimt (30) kalendorinių dienų.
  5. Už pirkinius/užsakymus, atliktus per internetinę parduotuvę, apmokama pagal internetinėje parduotuvėje pateiktas instrukcijas. , kaip taisyklė, perkant ar pateikiant užsakymą.
 5. Intelektinė nuosavybė
  1. Paslauga negali būti naudojama jokiu būdu, kuris pažeidžia kieno nors intelektinę nuosavybę. Vartotojas privalo griežtai laikytis Opiq autorių teisių įstatymo nustatytų taisyklių ir principų. Vartotojo prieiga prie tam tikrų kūrinių ar kitų kūrybinio darbo rezultatų nesuteikia vartotojui teisės jais naudotis jokiu kitu būdu, išskyrus naudojimosi paslaugomis, kūriniais ar produktais tikslą.
  2. Asmuo, platinantis paslauga (leidykla) bus visiškai atsakinga už gaminio tikslumą ir produkto turinio atitikimą mokymo programai. „Opiq“ jokiu būdu neprisiima atsakomybės už gaminiuose pateiktos informacijos tikslumą, ty už produktų turinio tikslumą.
  3. Opiq neprižiūrės, kaip laikomasi taisyklių, kylančių iš intelektinės nuosavybės teisės į bet kurį produktą. Tačiau „Opiq“ sustabdys produkto platinimą, jei bus pagrindas įtarti, kad buvo pažeistos intelektinės nuosavybės taisyklės.
 6. Konfidencialumas
  1. Star Cloud užtikrina saugų konfidencialių duomenų ir asmeninių duomenų, tvarkomų per platformą, išsaugojimą. Star Cloud nebus atsakinga už tai, kad konfidenciali informacija ar asmens duomenys, atskleisti per kliento ar vartotojo paskyrą, taptų prieinami trečiosioms šalims dėl paskyros valdytojo veiksmų (pvz., vartotojo vardo ir (arba) slaptažodžio atskleidimo trečiajai šaliai).
  2. Nė viena sutarties šalis negali atskleisti jokios konfidencialios informacijos, kurią sužinojo naudodamasi paslauga, be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo. Konfidencialumo įsipareigojimas galios visą sutarties galiojimo laiką ir trejus metus po sutarties galiojimo pabaigos ar nutraukimo.
  3. Neatskleiskite savo slaptažodžių niekam kitam ir niekada nesiųskite savo slaptažodžių ar kitų duomenis, naudojamus autentifikavimo tikslais el. Akylai ir atsargiai naudokite slaptažodžius, kad išvengtumėte slaptažodžių nutekėjimo neįgaliotiems asmenims. Atminkite, kad įtariamo slaptažodžių nutekėjimo atveju „Star Cloud“ gali sustabdyti paslaugos teikimą, kol bus nustatytos aplinkybės.
 7. Apsauga asmens duomenų
  1. Klientams, kurie yra juridiniai asmenys (pvz., mokyklai ar vietos valdžiai), taikoma duomenų tvarkymo sutartis, pateikta 1 priedas prie šių paslaugų kaip sudedamosios dalies naudojimo sąlygų ir sąlygų dalis taisyklių ir sąlygų.
  2. Privatiems vartotojams, „Opiq“ svetainės lankytojams ir „Opiq“ internetinės parduotuvės naudotojams taikomos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, aprašytos „Opiq“ privatumo pranešimas.
  3. Jei vartotojas nori pakeisti arba ištrinti bet kurią jo pateiktą informaciją ir to negalima padaryti ne naudodamiesi Opiq nurodytomis priemonėmis, jie turi pateikti atitinkamą prašymą el. paštu šiuo adresu: info@opiq.lt.
  4. Paslauga „OpiqStat“ skirta apibendrintiems statistiniams duomenims apie naudojimą konkrečiuose kūriniuose ar objektuose valdyti ir neteikia jokių vartotoju pagrįstų statistinių duomenų.
 8. Atsakomybė
  1. „Star Cloud“ nebus laikoma atsakinga už nepertraukiamą paslaugos veikimą, jei vartotojo programinė įranga neatitinka rekomenduojami reikalavimai.
  2. Star Cloud siekia teikti aukščiausios kokybės ir saugumo lygio paslaugą, tačiau ne visada gali garantuoti nepertraukiamą, savalaikį ir be klaidų platformos veikimą. „Star Cloud“ nebus laikoma atsakinga už jokias technines platformos naudojimo problemas ar bet kokią žalą, kurią sukėlė tokios problemos, įskaitant tuos atvejus, kai šios problemos kyla dėl žiniatinklio prieglobos, interneto paslaugų ar kito paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo.
  3. Star Cloud atlygins klientui bet kokią tiesioginę materialinę žalą, atsiradusią dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, atsiradusius dėl Star Cloud tyčinių veiksmų. Star Cloud nebus atsakinga už jokią netiesioginę žalą, padarytą klientui, ir neprivalo atlyginti negauto pelno, išlaidų, atsiradusių dėl kliento veiklos nutraukimo, ar kitų panašių nuostolių. „Star Cloud“ nekompensuos žalos, viršijančios bendrą paslaugų mokesčio sumą, mokėtiną už vieną (1) kalendorinį mėnesį.
  4. Sužinojęs apie žalą, klientas turi apie tai pranešti Star Cloud raštu per šešiasdešimt (60) kalendorinių dienų nurodo žalos dydį ir žalos atlyginimo pagrindą. „Star Cloud“ gali paprašyti kliento pateikti dokumentus, įrodančius, kad buvo padaryta žala ir jos mastą, bei kitą reikalingą informaciją.
  5. Klientui vėluojant įvykdyti finansinius įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, klientas privalės mokėti 0,05% dydžio baudą nuo pradelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bauda už pavėluotą mokėjimą bus skaičiuojama nuo kitos dienos po mokėjimo termino iki mokesčių sumokėjimo dienos.
  6. Klientui nesumokėjus už paslaugą Star Cloud bus suteikta teisė sustabdyti paslaugos teikimą ir (arba) nutraukti sutartį.
 9. Pranešimų siuntimas
  1. Vartotojas privalo pranešti „Star Cloud“ apie bet kokius „Opiq“ veikimo sutrikimus ar anomalijas, naudodamiesi šių nurodymų preambulėje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
  2. Opiq neprivalo pranešti paskyrų savininkams apie naršyklės versijos ar keisti specifines Opiq vartotojo sąsajos funkcijas, parinktis ir pan.
  3. Apie bet kokius reikšmingus platformos funkcionalumo pasikeitimus klientas turi būti informuotas paraiška, pateikta tokiu formatu, kurį galima atgaminti raštu. arba pakeitimai turi būti integruoti į platformą.
  4. Kad mokyklos paskyra būtų uždaryta, atstovas mokyklos turi pateikti prašymą Star Cloud.
 10. Paslaugos sustabdymas arba nutraukimas
  1. Sutartis įsigalios sutikus su šiomis sąlygomis. Sutartis galios vienerius kalendorinius metus ir bus automatiškai pratęsta kitam vienerių metų laikotarpiui. Šalys gali nutraukti sutartį įprastai, apie tai pranešdamos kitai šaliai ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos, pateikdamos prašymą nutraukti sutartį.
  2. Privatūs vartotojai gali atsisakyti sutarties. naudojantis paslauga per keturiolika kalendorinių dienų nuo sutikimo su šiomis sąlygomis. Ši atsisakymo teisė netaikoma skaitmeniniams produktams, įsigytiems iš internetinės parduotuvės.
  3. Star Cloud gali pakeisti paslaugą arba sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą. „Star Cloud“ kuo greičiau praneš paskyros savininkams apie paslaugos pakeitimą, sustabdymą arba nutraukimą, atsižvelgiant į galimą atitinkamo pakeitimo poveikį paskyros savininkams. Tačiau „Star Cloud“ siekia užtikrinti nuoseklų ir nenutrūkstamą „Opiq“ veikimą per visą aktyvaus naudojimo laikotarpį.
  4. „Star Cloud“ neprivalo pranešti apie paslaugos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą, jei tai įvyko dėl force majeure įvykis, įskaitant. telekomunikacijų gedimai, streikai, valdžios veiksmai ar neveikimas, trukdantys teikti paslaugą ir pan.
  5. Naudojimasis „Opiq“ paslauga asmeniui ar asmenų ratui bus laikinai arba visam laikui sustabdytas, jei bus yra priežastis įtarti intelektinės nuosavybės pažeidimą ar amoralumą (pvz., kito asmens įžeidimas, vulgarus elgesys ir pan.).
  6. Įtarus slaptažodžių nutekėjimą, Star Cloud gali sustabdyti paslaugos teikimą kol bus nustatytos aplinkybės.
  7. Star Cloud taip pat gali apriboti arba sustabdyti paslaugos teikimą, jei aplinkoje aptiksime bet kokį kenkėjišką elgesį (pvz., teksto ar kitos informacijos įvedimą į užduotis, kurios yra prieštaraujantis visuotinai pripažintiems moralės standartams) arba naudojimo modelis, kuris skiriasi nuo įprasto naudotojų naudojimo. „Star Cloud“ įtrauks švietimo įstaigą (mokyklą) į situacijos tyrimą ir nuspręs, ar sustabdyti paslaugą, susijusią su atitinkama mokymo įstaiga, ar ne. Jei įtariate, kad jūsų paskyra naudojosi neįgaliotas asmuo, nedelsdami praneškite apie tai darbuotojams arba Star Cloud.
  8. Jei pasikartos, „Star Cloud“ panaikins asmens licenciją ir (arba) prieigą prie „Opiq“ pažeidus naudojimosi „Opiq“ paslauga taisyklių arba jei vartotojas atsisako vykdyti ir įsipareigojimus, kylančius iš šių sąlygų ar įstatymų.
  9. Paslaugos teikimo naudotojams sustabdymas arba nutraukimas. ugdymo įstaiga (mokykla) sprendžiama bendradarbiaujant su mokyklos vadovybe.
  10. Nesumokėjus už paslaugą, Star Cloud gali sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, jeigu mokėjimas Star Cloud yra pavėluota daugiau nei trisdešimt (30) kalendorinių dienų.
 11. Ginčų sprendimas
  1. Šalys bandys ginčus, kylančius dėl duomenų tvarkymo sąlygų arba su tuo susijusius ginčus spręsti derybų keliu.Jei derybos nepavyks Jei ginčas bus priimtas, ginčas bus sprendžiamas Harju apygardos teisme pagal Estijos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
Naudojimo taisyklės ir sąlygos
Prašau palaukti